Предавање на Гувернерот Богов

Во средата(26.03.2014), гувернерот на Народната Bанка, Димитар Богов, одржа предавањепред кадарот и студентите на УЈИЕ, како и  претставниците на банки икомпаниите.

ГувернеротБогов наведе ретроспективна анализа на глобалната економска криза и нанејзиниот ефект врз економијата на Македонија. Тој зборуваше за улогата наНародна банка во создавањето макроекономска политика, а особено за улогата вовоспоставувањето мерки за справување со предизвиците од глобалната економскакриза.

Во говорот,ректорот на УЈИЕ Проф. д-р Замир Дика ги истакна важноста од предавањето нагувернерот и соработката на Универзитетот со банките, а особено со Народнатабанка на Македонија.

Студентите,му поставија повеќе прашања на гувернерот Богов и се вклучија во дискусиите ианализата.


Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017