Практично Водење на Сметководство и Примена на Даночно Законодавство

Центаротза развој на бизнисот во , организираше обука за Водење на Сметководство и Примена на Даночното Законодавство”.

Целта на обуката беше стекнување на практични знаења од областа насметководството и правилна примена на даноците со целучесниците да научат како правилно да ги евидентираат и систематизираатнастаните во вид на финансиски извештаи и правилно да го применуваат даночнотозаконодавство.

Обуката траеше 2 месеца, и вкупно учествуваа 14 учесници, кои стекнаадоволно практични знаења за да работат во секторите за сметководство вокомпаниите, во канцелариите за сметководство и на други работни места поврзани со сметководство.

По завршувањето на обуката, на сите учесници им беа доделени сертификати одстрана на Центарот за развој на бизнисот.


Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017