Отворени Обуки

Изработка и имплементација на бизнис

Известување на претприемачите со содржината на бизнис планот, проценување на актуелниот капацитет на компанијата.

Повеќе >

Изработка и имплементација на бизнис план

Подигање на свеста на потенцијалните и актуелните претприемачи за важноста на планирање, проценување на актуелниот капацитет на претприемачите со содржината на бизнис пла...

Повеќе >

Решавање на проблеми и процес на одлучување

Идентификација на проблеми како димензија на процесот на решавањето и поврзаноста на раководителите, со процесот на решавањето на проблеми и одлучувањето.

Повеќе >

Професионалност однесувањето и комуникацијата во претпријатијата

Сите учесници да воспоставуваат заедничко разбирање во врска со професионализмот и етичкото однесување на работното место.

Повеќе >

Практично водење на сметководство и примена на даночно законодавство

Стекнување на практични знаења, во областа на сметководство и правилна примена на даноци со цел учесникот да научи: правилно да ги евидентира и систематизира настаните во...

Повеќе >

Медијација помеѓу општиот пристап кон деталите

Вовед за управување со знаењето, организациско учење, управување со времето, фокусирањето на деталите и заклучните забелешки при донесување на одлуки.

Повеќе >

Развој на лидерство

Сите учесниците да воспоставуваат заедничко разбирање, на улогата и одговорностите на лидерите.

Повеќе >

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017