Практично водење на сметководство и примена на даночно законодавство

Јазик : Албански, Македонски

Времетраење : 6 дена

Опис
Стекнување на практични знаења, во областа на сметководство и правилна примена на даноци со цел учесникот да научи: правилно да ги евидентира и систематизира настаните во вид на финансиски извештаи, и правилно да го применува даночното законодавство. 

Таргет група
Претставници на трговски друштва, студенти, и сите заинтересирани што сакат да стекнат практично знаење во областа на сметководството и даноци.

Очекуван резултат
По завршувањето на обука се очекува учесниците да стекнат доволно практични знаења за да работат во сектори на сметководство во компании и на други обврски поврзувани со сметководство.

Минимум број на учесници за следење на курсот:  8

Максимум број на учесници за следење на курсот: 15

Програма на обуката: 

  • Применлива законска регулатива во областа на сметководство и даноци;
  • Контна рамка;
  • Обработка на документи и контирање на изводи;
  • Основи на законот за ДДВ и зготвување на ДДВ пријава;
  • Фактури – согласно законот за ДДВ, сметководствено евидентирање на
  • влезни фактури;
  • Приходи/расходи и сметководствено евидентирање на излезни фактури;
  • Пресметка и евидентирање на плата;
  • Трговија на мало: приемни листи, евидентирање на дневен пазар;
  • Обработка на документи: девизни изводи и пресметка на курсни разлики;
  • Пресметка и евидентирање на трошоци преку благајна, оформување на
  • Документација за благајна;
  • Главна книга;
  • Аналитика на добавувачи/купувачи;
  • Пресметка на амортизација, отпис на ситен инвентар;
  • Контрола на салда од средстава, обврски, приходи, расходи и капитал;
  • Припреми за завршна пресметка, затварање на салдата на приходните  и расходните конта (класа 4 и 7), евидентирање на резултатот од работење,
  • Запознавање со обрасци за завршна пресметка (БС, БУ);
  • Отварање почетен биланс – почетен налог за наредна година;

  

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017