Hartimi dhe Implementimi i Planit të Biznesit

Pjesëmarrësit në këtë trajnim, ishin gjenerata e dytë e pronarëve të kompanive, persona kyç në kompanitë, për përgatitje për marrjen e përgjegjësive për pozitat kyçe në të ardhmen. Qëllimet e trajnimit, ishin ndërgjegjësimi i sipërmarrësve aktual dhe potencial lidhur me rëndësinë e planifikimit, duke vlerësuar kapacitetin aktual të ndërmarrjes dhe të mjedisit për të arritur objektivat e biznesit, përgatitjen dhe paraqitjen e ideve biznesore, përpara kreditorëve dhe investitorëve potencialë etj.


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017