PUNËTORI ORGANIZATIVE PËR TOP MENAXHMENTIN E MARKETEVE KIPPER

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte skenimi i sistemit aktual organizativ në Kipper, dhe vendosja themeleve afatgjate për zhvillim/rritje të kompanisë në të gjitha nivelet. Përveç analizave të performancës në strukturën fillestare organizative, ekipi i konsulencës dueshte qe saktë te identifikoj proceset e: sistemeve, kontrollin e cilësisë, performancat e shitjes, avantazhin konkurrues, si dhe indikatoret kyc te performances. 

Ky projekt u zbatua në partneritet me Mihail Kitanovski nga D2M Consultancy, qe ka 16 vite eksperience ne industri dhe Gjorgji Rafajllovski nga Qendra per Zhvillimin e Biznesit (BDC) prane Universitetit te EJL-së.


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017