Trajnim Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët

Qendra për zhvillimin e biznesit - UEJL, në bashkëpunim me Business  Kosova Center,  organizoi trajnim një ditor për komunitetin e biznesit të Kosovës, në temë:  „Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët”.
 
Qëllimi i trajnimit ishte që përfaqësuesit e kompanive të Kosovës, t’i avancojnë njohuritë e tyre rreth menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, rolin e marketingut, raportin e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët ndaj marketingut, rolin e teknologjisë së informacionit si dhe përfitimet nga i njëjti, grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave, si dhe si mund këto të dhëna të përdoren në mënyrë të dobishme nga departamenti i marketingut, burimeve njerëzore  dhe nga sektori i shitjes. 
 
Ligjërues në këtë trajnim ishte profesor i Kolegjit të biznesit në Universitetin Atlantik të Floridës dhe anëtarë i Akademisë për marketing, Prof. Dr. Paul Sergius Koku. Pas përfundimit të trajnimit, përpos njohurive të përfituara, pjesëmarrësit u pajisën edhe me çertifikatë nga ana e organizatorëve, respektivisht nga Qendra për zhvillimin e biznesit dhe Business Kosova Center. 

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017