Hartimi dhe implementimi i planit të biznesit

Gjuha : Shqipe, Maqedonisht

Kohëzgjatja : 6

Përshkrimi
Ndërgjegjësimi i ndërmarrësve aktual dhe potencial për rëndësinë e planifikimit, vlerësimi i kapacitetit aktual i ndërmarrësve me përmbajtjen e planit të biznesit, etj. 

Target grupi
Përfaqësuesit e institucioneve publike dhe private, studentët dhe të gjithë ata që profesionalisht ose personalisht janë të interesuar të thellojnë njohuritë e tyre.

Rezultati i pritur
Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit pritet që të kenë njohuri të mjaftueshme në lidhje me hartimin e planeve konkrete të biznesit, përgatitjen dhe prezantimin e ideve afariste para kreditorëve dhe investitorëve potencial.

Minimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 8

Maksimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 15

Programi i trajnimit: 

  • Konceptet bazike të planifikimit;
  • Shndërrimi i vizionit në aksion;
  • Përpilimi i planit konkret të biznesit – faza I;
  • Përpilimi i planit konkret të biznesit – faza II;
  • Përpilimi i planit konkret të biznesit – faza III;
  • Rrumbullaksimi dhe prezantimi i planit të biznesit.

  

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017