Zhvillimi i lidershipit

Gjuha : Shqip, Maqedonisht

Kohëzgjatja : 6 ditë

Përshkrimi
Të gjithë pjesëmarrësit, të krijojnë një kuptimi të përbashkët në lidhje me rolin dhe përgjegjësitë e liderit në një kompani. 

Target grupi
Përfaqësuesit e kompanive, investitorët individual, studentët dhe të gjithë ata që profesionalisht ose personalisht janë të interesuar të thellojnë njohuritë e tyre.

Rezultati i pritur
Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit pritet që të kenë njohuri të mjaftueshme në lidhje me, rolin e liderit, përgjegjësitë, sigurimin e mjeteve të lidershipit, përdorimin e këtyre mjeteve në mënyrë të suksesshme dhe shumë më tepër.

Minimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 8

Maksimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 15

Programi i trajnimit: 

    • Krijimi i kuptimit të përbashkët për rolin dhe përgjegjësitë e liderit në një kompani;
    • Vlerësimi i kapacitetit aktual për udhëheqje të pjesëmarrësve dhe  vlerësimi i potencialit që kanë për zhvillimin e ardhshëm;
    • Sigurimi i  mjeteve të lidershipit dhe mënyrën se si të përdorin këto mjete, në mënyrë që të udhëheqin kompaninë në suksese të reja;
    • Vendosja e aftësive drejtuese në perspektivën e tyre, në lidhje me  rolin dhe pritjet për të ardhmen;
    • Vendosja e qëllimeve  personale për të ardhmen dhe reflektimi mbi përvojat e kaluara;

  

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017