Trajnime të Hapura

Hartimi dhe implementimi i planit të biznesit

Njoftimi i ndërmarrësve me përmbajtjen e planit të biznesit, vlerësimi i kapacitetit aktual të ndërmarrjes dhe mjedisit për realizimin e qëllimeve.

Më shumë >

Hartimi dhe implementimi i planit të biznesit

Ndërgjegjësimi i ndërmarrësve aktual dhe potencial për rëndësinë e planifikimit, vlerësimi i kapacitetit aktual i ndërmarrësve me përmbajtjen e planit të biznesit, etj.

Më shumë >

Zgjidhja e problemeve dhe procesi i vendimmarrjes

Identifikimi i problemeve si dimension i procesit të vendimmarrjes dhe lidhja e udhëheqësve me procesin e zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrja.

Më shumë >

Profesionalizmi menaxhimi i sjelljes dhe komunikimi në ndërmarrje

Të gjithë pjesëmarrësit, të krijojnë një kuptim të përbashkët në lidhje me, profesionalizmin dhe sjelljen etike në vendin e punës.

Më shumë >

Kontabiliteti praktik dhe zbatimi i legjislacionit tatimor

Përvetësimi i njohurive praktike në fushën e kontabilitetit dhe aplikimin e drejtë të tatimeve në mënyrë që kandidatët të mësojnë: të regjistrojnë dhe të sistemojnë ngjar...

Më shumë >

Meditimi mes qasjes së përgjithshme ndaj detajeve

Hyrje në lidhje me menaxhimin e njohurive, të mësuarit organizativ, menaxhimin e kohës, fokusimin në detaje si dhe vërejtjet përmbyllëse gjatë sjelljes së vendimeve.

Më shumë >

Zhvillimi i lidershipit

Të gjithë pjesëmarrësit, të krijojnë një kuptimi të përbashkët në lidhje me rolin dhe përgjegjësitë e liderit në një kompani.

Më shumë >

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017