Kontabiliteti praktik dhe zbatimi i legjislacionit tatimor

Gjuha : Shqip, Maqedonisht

Kohëzgjatja : 6 ditë

Përshkrimi
Përvetësimi i njohurive praktike në fushën e kontabilitetit dhe aplikimin e drejtë të tatimeve në mënyrë që kandidatët të mësojnë: të regjistrojnë dhe të sistemojnë ngjarjet në mënyrën e duhur në formë të pasqyrave financiare, dhe të zbatojnë legjislacion 

Target grupi
Përfaqësuesit e kompanive, investitorët individual, studentët dhe të gjithë ata që dëshirojnë të fitojnë njohuri praktike në fushën e kontabilitetit dhe tatimeve.

Rezultati i pritur
Pas përfundimit të trajnimit pjesëmarrësit pritet të kenë njohuri të mjaftueshme praktike për të punuar në sektorë të kontabilitetit në kompani, zyra të kontabilitetit dhe punë të tjera që kanë të bëjnë me kontabilitetin.

Minimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 8

Maksimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 15

Programi i trajnimit: 

  • Legjislacioni në fuqi në fushën e kontabilitetit dhe tatimeve;
  • Korniza e kontove ;
  • Kontimi i dokumenteve dhe kontimi i ekstrakteve bankare ;
  • Bazat e ligjit të TVSH-së dhe përgatitjen e fletëparaqitjeve të TVSH;
  • Faturat - Sipas ligjit për TVSH, evidentimi kontabël i faturave hyrëse;
  • Të ardhurat / shpenzimet dhe evidentimi kontabël të faturave dalëse;
  • Llogaritja pagave dhe evidentimi i pagave;
  • Tregtia me pakicë : fletëpranimi, regjistrimi qarkullimit ditorë;
  • Përpunimi i dokumenteve: ekstraktet devizore dhe llogaritja e diferencave të kursit të këmbimit;
  • Llogaritja dhe evidentimi i shpenzimeve përmes arkës, formimi i dokumentacionit të arkës;
  • Libri kryesor;
  • Analitikë e furnizuesve / blerësve;
  • Llogaritja e amortizimit, çregjistrimi i inventarit të imët;
  • Kontrolli i saldovo të mjeteve , detyrimeve, të ardhurave, shpenzimeve, dhe kapitalit;
  • Përgatitjet për llogarinë përfundimtare, mbyllja e salldove të kontove të të ardhurave dhe shpenzimeve (klasa e 4 dhe 7), evidentimi i rezultateve nga puna, njohja me format për llogarinë përfundimtare (BGJ, BS);
  • Hapja e bilancit fillestar - urdhëresë fillestare për vitin e ardhshëm.

  

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017