Profesionalizmi menaxhimi i sjelljes dhe komunikimi në ndërmarrje

Gjuha : Shqip, Maqedonisht

Kohëzgjatja : 1 ditë

Përshkrimi
Të gjithë pjesëmarrësit, të krijojnë një kuptim të përbashkët në lidhje me, profesionalizmin dhe sjelljen etike në vendin e punës. 

Target grupi
Përfaqësuesit e kompanive, investitorët individual, studentët dhe të gjithë ata që profesionalisht ose personalisht janë të interesuar të thellojnë njohuritë e tyre.

Rezultati i pritur
Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit pritet që të kenë njohuri të mjaftueshme në lidhje me, profesionalizmin dhe sjelljen etike në vendin e punës, menaxhimin e sjelljes, nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve, komunikimin e drejtpërdrejtë me kolegët dhe klientët, etj.

Minimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 8

Maksimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 15

Programi i trajnimit: 

  • Profesionalizmi dhe sjellja etike në vendin e punës;
  • Menaxhimi i nevojave, sjelljet dhe kërkesat e konsumatorit;
  • Komunikimi i drejtpërdrejtë me kolegët dhe klientët;
  • Komunikimi verbal;
  • Komunikimi joverbal;
  • Komunikimi i shkruar;

  

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017