Trajnime

Ne, ju ofrojmë një koleksion të gjërë të trajnimeve, duke angazhuar stafin tonë akademik si dhe partnerët tanë vendor dhe ndërkombëtar. Ekspertët e QZHB-së, do të bëjnë vlerësimin paraprak të nevojave të juaja dhe pastaj do të dizajnojnë programin e trajnimit, që do të ofron zgjidhje situatave eventuale. Programi i trajnimit, mbështet mësimin interaktiv duke inkurajuar pjesëmarrjen tuaj gjatë debateve. 

  • Menaxhment i Përgjithshëm
   • Marketing Menaxhment
   • Menaxhment Financiar
   • Kontabilitet
   • Udhëheqje & Komunikim
   • Burime Njerëzore
   • Zhvillim i Aftësive Profesionale
   • Kurse Kompjuterike
   • Kurse të gjuhëve ( Angleze, Shqipe, Maqedonase )

 

  • Shërbime të specializuara
   • Plane Biznesi
   • Plane Strategjike dhe Investuese
   • Zhvillim Profesional

Me ndjekjen e trajnimit te ne, përpos aftësive të fituara dhe shkathtësive shtesë, ju do të fitoni edhe çertifikatë për kryerjen e trajnimit me sukses. Varësisht nga program i trajnimit, të njëjtat çertifikata mund ti konvertoni edhe në kredi (CST kredi).

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017